חברה ערבית

קו מידע למיצוי זכויות ושימוש בשירותים עבור אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית

פרויקט זה נועד להעלאת המודעות לזכויות, לשירותים וליוזמות חדשות עבור אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית ולהקניית כלים למיצוי זכויותיהם. הפרויקט החל לפעול ביוני 2006, כחלק מתוכנית “מסירה (מסע) – התוכנית לקידום מעמדם של אנשים עם נכויות בחברה הערבית בישראל”, שמנהלת היחידה לנכויות ושיקום של ג’וינט ישראל. לפרויקט זה שותפים ארגונים שונים הפועלים בתחום הסיוע והשירותים לאנשים עם מוגבלות והם:
מכון מסאר למחקר, המכון לקידום החירש, המרכז לחיים עצמאיים, מילבת, מרכז אלטופולה בנצרת, עמותת אלמנארה, עמותת שק”ל, החברה למתנ”סים – פרויקט קהילה נגישה וקהילה תומכת, עמותת אלאמל ועוד.

רקע:

אנשים עם מוגבלויות מתמודדים עם אפליה בתחומי חיים רבים. בחברה הערבית האפליה חמורה אף יותר מאשר בחברה הכללית. אנשים רבים עם מוגבלות בקרב החברה הערבית אינם מודעים לזכויותיהם הבסיסיות ולשירותים הקיימים עבורם. פעמים רבות חסרים להם ידע וכלים כדי לממשם. בין הגורמים התורמים להנצחת הפערים ניתן לציין את העדר הידע ואת המיעוט בפעילות למיצוי זכויות ולעידוד השימוש בשירותים. אכן, הניסיון שצברנו בפעילותינו הענפה בחברה הכללית מצביע עד כמה השירות שפיתחה ‘בזכות’, במסגרת מוקד פניות הציבור הכללי, חיוני למיצוי זכויות של מעגלים נרחבים של פונים, ועד כמה יש בכוחו להביא לתוצאות בשטח. כדי להביא לשינוי בחברה הערבית, אנו משתמשים בניסיון שרכשנו תוך התאמתו למאפיינים הייחודיים של חברה זו (לרבות ההתייחסות להבדלים בנגישות למידע בין יישובים עירוניים ליישובים כפריים, מאפייני האוכלוסייה: נוצרים, דרוזים, מוסלמים, התאמות תרבותיות ועוד).

מטרות:

 • העלאת מודעות בקרב אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית לזכויותיהם, לשירותים שפותחו עבורם וליוזמות חדשות בתחום;
 • הקניית כלים למיצוי זכויות;
 • ליווי במיצוי זכויות;
 • העלאת מודעות בקרב עמותות וגורמים מטפלים לנושא הזכויות ולדרכים שבהן הם ואנשי המקצוע יכולים לסייע לאנשים עם מוגבלות למצות את זכויותיהם.

אוכלוסיית יעד:

 • אנשים עם מוגבלות
 • בני משפחה
 • עמותות הנותנות שירותים לאנשים עם מוגבלות
 • אנשי מקצוע

מרכיבי התכנית ואופן פעולה

 • מענה לפניות פרטניות, ליווין וסיוע להן במסגרת מוקד פניות ציבור;
 • בניית שותפויות עם גורמים פעילים בחברה הערבית ושילוב העבודה על הפצת ידע ומיצוי זכויות, בתוך פעילותם של גורמים אלה;
 • העברת סדנאות בנושא זכויות, הכוללות הקניית ידע על זכויות בתחומים שונים וכלים למיצויין. הסדנאות מתמקדות בנושאים המשפיעים באופן ישיר על חיי היומיום, כגון: דיור, תעסוקה ונגישות. הסדנאות יועברו לאנשים עם מוגבלות, לנציגי עמותות ולעמיתים, לאנשי מקצוע ולנציגי רשויות בשפה הערבית. מספר המפגשים של הסדנאות ואורכם יותאם לכל קבוצה וקבוצה.
 • ייעוץ משפטי וייצוג משפטי במקרים המתאימים.
 • הפקת דפי מידע בשפה הערבית העוסקים בזכויות אנשים עם מוגבלות בתחומים שונים ובפעילות המוקד.

תוצרים והישגים:

 • מוקד פניות הציבור נתן מענה ל- 1686 פונים ופונות בשנים 2007-2009 .כמו-כן ניתנו 79 הרצאות וסדנאות בישובים השונים ברחבי הארץ.
 • ממועד תחילתו של הפרויקט ועד אוגוסט 2009 נשלחו כ-14,000 עלונים ואמצעי הסברה לפרסום: 5,720 לפרסום המוקד, לרבות עלונים, פוסטרים ומגנטים, וכ-8,300 עלוני מידע ; המידע נשלח ללשכות רווחה, לארגונים, לעמותות חברתיות, למתנ”סים ולפונים פרטיים והופץ בסדנאות וכנסים.
 • בשנת 2007 הכשרנו את פעילי קהילה נגישה של החברה למתנ”סים להקמת והפעלת מוקד מידע ופניות ציבור מקומי בישובים בועינה ונוג’ידאת שבצפון.
 • בשנת 2009 הובלנו השתלמות בת ארבעה ימי לימוד להכשרת 24 פעילי של קהילה נגישה משלושה ישובים: נצרת, דבוריה וסח’נין ובשנת 2010 אנו פותחים הכשרה והשתלמות בת 5 ימי לימוד לפעילי קהילה נגישה במשולש.