תעסוקה

 

 לא ניתן לדבר על השתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה ללא מתן דגש מרכזי על הזכות לתעסוקה. השתלבות בשוק העבודה היא קריטית לשיפור הרווחה הכלכלית אך לא רק. היא מאפשרת מעורבות בחברה, מגע בין-אישי, שיפור מיומנויות וכישורים רבים ומתן תחושת יכולת והצלחה. על כן עבור אנשים רבים עם מוגבלות מסגרת התעסוקה מהווה חלק משמעותי מהליך השיקום.

 רקע ונתונים –הזכות בישראל

 מדו”ח של נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות שהתפרסם בשנת 2007 עולה מצוקה קשה בתחום התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. בהשוואה למדינות המערב מצבם הכלכלי של אנשים עם מוגבלות בישראל הוא הקשה ביותר מכל מדינות העולם המערבי. לאנשים עם מוגבלות בישראל הכנסה נמוכה בהרבה מזו של אנשים ללא מוגבלות, כאשר מצב זה לא השתנה באופן משמעותי במהלך השנים האחרונות. במהלך השנים 2002-2005 חל שיפור מסוים בשיעור המועסקים בין אנשים עם מוגבלות אולם עדיין מדובר בשיעור נמוך באופן משמעותי משיעור המועסקים ללא מוגבלות. בקרב בעלי המוגבלויות החמורות המצב קשה במיוחד, רק מעט יותר מ- 40% מהם מועסקים.. מצב תעסוקתי קשה במיוחד הוא נחלתם של אנשים עם מוגבלות בגילים מבוגרים יותר (50-64). לבסוף, רק 15% מהמעסיקים בישראל מעסיקים אנשים עם מוגבלות.

 למרות הנתונים הקשים הללו, נערכו מספר רפורמות מרכזיות בעשור וחצי האחרונים אשר פותחות בפני אנשים עם מוגבלות שער להשתלבות במסגרות תעסוקה המתאימות ליכולתם. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, מקדיש פרק שלם לאיסור הפליה של אנשים עם מוגבלויות. חוק זה מטיל חובה על המעסיק לממן ולבצע התאמות לעובדים עם מוגבלות וזאת כדי לאפשר את השתלבותם בעבודה. תקנות מאוחרות יותר הסדירו את האפשרות של המעסיק לקבל סיוע כלכלי מצד המדינה  כהשתתפות בעלות ביצוע ההתאמות. כמו כן חוק השוויון מטיל חובת ייצוג הולם הן על המדינה והן על מעסיקים פרטיים, חובה זו פורשה כמטילה חובה על המדינה לעמוד ביעד של כ-5% עובדים עם מוגבלויות. תקנות שכר מינימום מותאם, קבעו פרוצדורה אשר מאפשרת לאנשים ברמת תפקוד נמוכה, לעבוד ביחסי עובד-מעביד תוך מתן שכר מינימום מותאם. חוק המשתקם נועד להבטיח זכויות סוציאליות בסיסיות לאנשים ברמת התפקוד הנמוכה ביותר המשולבים למטרות שיקומיות במסגרות תעסוקתיות. לבסוף הוקם גוף ממשלתי במשרד התמ”ת אשר מטרתו לקדם את שילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.

ה’אני מאמין’ של בזכות.

 ‘בזכות’ מאמינה כי הסיבה לנתונים הקשים בנוגע לתעסוקה של אנשים עם מוגבלות, טמונה בחסמים רבים בהם נתקלים אע”מ בשוק העבודה הפתוח. עוד סבורה ‘בזכות’ כי לאנשים עם מוגבלות, גם המוגבלויות הקשות ביותר, הזכות להשתלב במסגרת תעסוקתית בשוק הפתוח וכי דבר זה אפשרי בהינתן מערכת תמיכה מקצועית ומשפטית מתאימה.

 פעילותנו בתחום

 במהלך השנים ‘בזכות’ קידמה מספר יוזמות חקיקה אשר נועדו לפתוח את השוק הפתוח בפני אנשים עם מוגבלות. פרק התעסוקה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אותו הובילה ‘בזכות’ בשנת 1998 אוסר הפליה של אנשים עם מוגבלות במקומות תעסוקה, מחייב ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בקרב מעבידים פרטיים וכן בשירות המדינה. ‘בזכות’ היתה שותפה לניסוח וקידום חקיקת תקנות שכר מינימום מותאם המאפשרות גם לאנשים עם יכולת עבודה מופחתת להיות מועסקים ביחסי עובד מעביד וליהנות מהזכויות הסוציאליות הנתונות לכל עובד. עוד קידמה ‘בזכות’ את חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, אשר נועד לאפשר לאנשים עם יכולת עבודה נמוכה מאוד להשתלב כמשתקמים במסגרות תעסוקה. כמו כן ‘בזכות’ היתה פעילה בהליכי היישום של חוק לרון – הן במהלכי הסברה והן בהגשת עתירה על אי יישום החוק בתחילת דרכו. ‘בזכות’ ייצגה לאורך השנים מספר עובדים עם מוגבלויות אשר הופלו על רקע מוגבלותם. כך למשל הגישה ‘בזכות’ תביעה בשנת 2002 בשם עובדת סוציאלית מכרמיאל אשר הופלתה על רקע מוגבלות בשמיעה, תביעה אשר הסתיימה בהצלחה בהסכם פשרה. עוד ייצגה ‘בזכות’ אחות אשר סבלה מהפליה על רקע מוגבלותה הנפשית. במהלך שנת 2010 הגישה ‘בזכות’ תביעה בבית הדין לעבודה כנגד שירות המדינה על הפליה בפיטורין של עובדת עם מוגבלות נפשית, לעת עתה הוצא צו איסור פרסום על תביעה זו. עוד עוסק ארגון ‘בזכות’ באכיפת החובות המוטלות על נציבות שירות המדינה לפרסום דוחות ולהגשת המלצות מדי שנה לכנסת בנוגע לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בשירות המדינה.

 מידע נוסף על הזכות לתעסוקה:

1. דפי מידע של בזכות:
א. תעסוקה בכבוד בשוק הפתוח (מקור: בזכות)
ב. תעסוקה בכבוד  במסגרת תעסוקה ייחודיות (כגון תעסוקה מוגנת ונתמכת) (מקור: בזכות)
2. מאמרים של ‘בזכות’ בעלון יספר”א בנושא תעסוקה:
א.  מאמר על הפליה בתעסוקה עמ’ 17:
http://ispraisrael.org.il/Items/00691/Ispra%20news%204%20final.pdf
 
ב. מאמר על תקנות שכר מינימום מותאם, עמ’ 10:
http://ispraisrael.org.il/Items/00692/Ispra%20news%203.pdf
 
3. מחקרים על תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות:
א. דוח מחקר של הכנסת על השתלבות של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הישראלית מיום 3.5.10. (מקור: אתר הכנסת)
ב. דו”ח אונו 2010 – על העסקה של מספר קבוצות בחברה הישראלית בהן אנשים עם מוגבלויות. (מקור: אתר הקרייה האקדמית קריית אונו)
ג. אוגדן נתונים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בתמ”ת מעודכן לפברואר 2011. (מקור: אתר משרד התמ”ת)
ד. מחקר השתלבות נכים כליים בעבודה וכדאיותה (מקור: אתר הביטוח הלאומי)
4. חוק ‘לרון’
א. דף מידע של ‘בזכות’ ונציבות השוויון מונגש בעברית קלה (מקור: בזכות).
ב. קובץ מידע על חוק לרון (מקור: הביטוח הלאומי)
5. חובת הייצוג ההולם
א. פרוטוקול בועדת החוקה בכנסת מיום 29.11.10 בנושא הפרת החובה לייצוג הולם. (מקור: אתר הכנסת)
ב. פנייה של בזכות לנציב שירות המדינה בנוגע לאי עמידה בחובותיו על פי חוק – מיום 15.3. (מקור: בזכות)